miércoles, 11 de enero de 2017

Koldo Saratxagaren sentimenduak pentsamenduak eta errealitateak - liburua / Sentimientos pensamientos y realidades de Koldo Saratxaga - libroMotibazioa eta arriskurako gaitasuna | Etorkizun-sena | Erabakiak hartzea: : Koldo Saratxaga [link]

Motivación y capacidad de riesgo | Visión de futuro | Toma de decisiones: : Koldo Saratxaga [link]

Aurkezpena 01/10 [link]

Presentación 1/10 [link]

Egikaritzeak 01/10 [link]

Realizaciones 01/10 [link]

Erabaki zuen Koldok ontziaren gidari bezala Irizar, S. koopen parte hartzea [link]

Koldo ha decidido su incorporación a Irizar, S.Coop. como piloto de la nave [link]

1991n Irizarrera iritsi zenetik, Koldo Saratxagaren 21 urteko ibilbidearen atzera begirakoa [link]

Retrospectiva de los 21 años de trayectoria de Koldo Saratxaga a su llegada a Irizar, S.Coop., en 1991 [link]

Erabakiak hartzeko arriskuak etorkizunean pentsatzen. Emaitzak: Irizar, S. Koop.-en finantza-jardueraren garapena Koldo Saratxagaren zuzendaritzaren lehen urtean [link]

El riesgo de la toma de decisiones pensando en el futuro. Resultados: evolución financiera de Irizar, S.Coop. durante el primer año de la dirección general de Koldo Saratxaga [link]

Arriskurako gaitasuna Irizarren arrakastaren gakoa [link]

La capacidad para el riesgo, clave en el éxito de Irizar [link]

1991-1999 arteko garapenaren ordainetan, European Quality Award-en European Foundation for Quality Management (EFQM) izendapena eskuratzen dute 2000. urtean [link]

El European Quality Award de la European Foundation for Quality Management (EFQM) llega en el año 2000, sobre la evolución de los años 1991-1999 [link]Aukerak aurkitzeko askatasuna | Etorkizuna ideiekin eraikitzen da | Arrakasta estrategiak : : Koldo Saratxaga [link]

Libertad para encontrar oportunidades | El futuro se construye con ideas | Estrategias de éxito : : Koldo Saratxaga [link]

Aurkezpena 2/10 [link]

Presentación 2/10 [link]

Egikaritzeak 2/10 [link]

Realizaciones 2/10 [link]

Irizar in 2005 (Irizarren kasua) [link]

Irizar in 2005 (Caso Irizar) [link]

Zenbakiekin: Irizar Group 1991-2005 [link]

Con números: Irizar Group 1991-2005 [link]

Irizar taldea 2005ean: «Proiektu guztiak bere historiako unerik hoberenean daude» [link]

El Grupo Irizar en 2005: «Todos los proyectos están en el mejor momento de su historia» [link]

Irizar Group-en eraketa [link]

La constitución de Irizar Group [link]

«Merkatuak bai, produktuak ez» estrategiaren garapena: sektorearen joerari kontra egin eta internazionalizazioan aintzindari izango da [link]

La evolución de la estrategia «sí mercados, no productos»: se opone a la tendencia del sector y es pionera en la internacionalización [link]

Kudeaketa arrakastatsua eta Europa mailan dagoen aurreratuenetakoa #KoldoSaratxaga #Irizar [link]

Una gestión de éxito y entre las más avanzadas de Europa #KoldoSaratxaga #Irizar [link]

Kudeatzaile bat baino gehiago #KoldoSaratxaga #Irizar [link]

No solo un gestor #KoldoSaratxaga #Irizar [link]

1995ko enpresa munduan ezezagunak ziren osagaiak dakartzan kudeatzaile bat #KoldoSaratxaga [link]

Un reconocido gestor con ingredientes poco o nada conocidos en el mundo empresarial de 1995 #KoldoSaratxaga [link]

Irizarren etsipen garaietan zenbaki negatiboei buelta ematera datorren esperientziadun kudeatzailea #KoldoSaratxaga [link]

Un gestor inasequible al desaliento que llega a Irizar con una trayectoria en dar la vuelta a los números negativos #KoldoSaratxaga [link]

1984an kudeaketa modu berriak ezartzen hasiko da #KoldoSaratxaga #Etorki [link]

En 1984 comienza a aplicar sus nuevos modos gestores #KoldoSaratxaga [link]Garun, bihotz eta errai pilo bat, ez RR HHa | Balore-eskala berria: enpresaren onena bere pertsonak dira | Ezin da inor azken emaitzetatik kanpora utzi : : Koldo Saratxaga [link]

Un montón de cerebros, de corazones, de entrañas, no RR HH | Nueva escala de valores: lo mejor de la empresa son sus personas | No se puede aislar a nadie de la cuenta de resultados : : Koldo Saratxaga [link]

Aurkezpena 3/10 [link]

Presentación 3/10 [link]

Egikaritzeak 3/10 [link]

Realizaciones 3/10 [link]

K2K emocionando jaiotzen da [link]

Nace K2K emocionando [link]

K2K emocionandoren egitea [link]

La acción de K2K emocionando [link]

Erakundearen aldaketa eta enpresa kultura berri bat praktikan [link]

El cambio organizacional y una nueva cultura empresarial en la práctica [link]

«Lan harremanak: errazena da zentzuzkoena» : : Koldo Saratxaga (Deia / Noticias de Gipuzkoa / Noticias de Álava) [link]

«Relaciones laborales: lo sencillo es lo inteligente» : : Koldo Saratxaga (Deia / Noticias de Gipuzkoa / Noticias de Álava) [link]

Lurra eta K2K emocionando [link]

La tierra y K2K emocionando [link]Kudeaketatik lidergora | Proiektu bateratu batean uztartea | Komunikazioa pertsona guztiekin : : Koldo Saratxaga [link]

De la gestión al liderazgo | Unir en un proyecto común | Comunicación con todas las personas : : Koldo Saratxaga [link]

Aurkezpena 4/10 [link]

Presentación 4/10 [link]

Egikaritzeak 4/10 [link]

Realizaciones 4/10 [link]

gbe-ner Elkartearen sorrera [link]

La creación de gbe-ner Elkartea [link]

gbe-ner Elkartearen misioa, ikuspegia eta balioak [156]* [link]

Misión, visión y valores de gbe-ner Elkartea [156]* [link]

gbe-ner Elkartearen antolaketa helburuak [link]

Objetivos organizativos de gbe-ner Elkartea [link]

ner group taldearen sorrera [link]

La creación de ner group [link]

ner group-en misioa, ikuspegia, balioak eta antolaketa helburuak [link]

Misión, visión, valores y objetivos organizativos de ner group [link]

Ideia eta Helburuen Plangintza (IH) 2011 Harremanetarako Estilo Berrien (NER) erakundeetan [link]

Plan de Ideas y Objetivos (PIO) 2011 en las organizaciones del Nuevo Estilo de Relaciones (NER) [link]Errealitate ezberdin eta ezberdintzaile bat lortu nahi izatea | Nola nahi izan | Pertsona guztien parte hartzea proiektuan : : Koldo Saratxaga [link]

Querer conseguir una realidad diferente y diferenciadora | Cómo querer | La participación de todas las personas en el proyecto : : Koldo Saratxaga [link]

Aurkezpena 5/10 [link]

Presentación 5/10 [link]

Egikaritzeak 5/10 [link]

Realizaciones 5/10 [link]

Lehenengo ner eguna: 2011ko iraila [link]

Primer ner eguna: septiembre de 2011 [link]

Lur Denok [link]

Lur Denok [link]

HUSOS proiektua [link]

El proyecto HUSOS [link]Ukiezina den hori mimatzeko beharra sentitu, ukitu daitekeen hori lortu ahal izateko | Ideien beharrezko argitasuna | Harremanetarako estilo hobeago bat eta are emaitza hobeak : : Koldo Saratxaga [link]

Sentir la necesidad de mimar lo intangible para lograr lo tangible | La necesaria claridad de ideas | Un mejor estilo de relación y mejores resultados : : Koldo Saratxaga [link]

Aurkezpena 6/10 [link]

Presentación 6/10 [link]

Egikaritzeak 6/10 [link]

Realizaciones 6/10 [link]

Erakundearen aldaketaren esperientzia eta NER erakunde batean ibilbide berri bat: LANCOR [link]

La experiencia de cambio organizacional y nueva andadura en una organización NER: LANCOR [link]

Nola banatzen den praktikan ekonomia eta finantza informazioa erakundeko pertsona guztien artean [link]

Cómo se comparte en la práctica la información económico-financiera con todas las personas de la organización [link]Inkonformismoa | Berriro hastearen kultura | Etorkizunerako lasterketan aurrerra egitea : : Koldo Saratxaga [link]

Inconformismo | La cultura de empezar de nuevo | Progresar en la carrera hacia el futuro : : Koldo Saratxaga [link]

Aurkezpena 7/10 [link]

Presentación 7/10 [link]

Egikaritzeak 7/10 [link]

Realizaciones 7/10 [link]

Reingeniaritza «Made in Irizar» [link]

Reingeniería «Made in Irizar» [link]

Nolakoa da orri zuriaren kultura gaur egun? Urtxintxa Eskolaren esperientzia: antolaketa eredu berria, arduren banaketa berria, sentipen berriak [link]

¿Cómo es actualmente la cultura de la página en blanco? La experiencia de Urtxintxa eskola: nuevo estilo organizativo, nuevo reparto de responsabilidades, nuevas sensaciones [link]Sormenak sustrai emozionala du, pertsona guztiek dituzte emozioak | Pertsonetatik soilik sortzen da berrikuntza | Pertsonen onena aintzat hartzea, eta ez onenak bakarrik : : Koldo Saratxaga [link]

Crear tiene una raíz emocional, todas las personas tienen emociones | Solo de las personas nace la innovación | Contar con lo mejor de las personas, no con los mejores : : Koldo Saratxaga [link]

Aurkezpena 8/10 [link]

Presentación 8/10 [link]

Egikaritzeak 8/10 [link]

Realizaciones 8/10 [link]

Batzar orokor bateko esperientzia: «Luxuzko arratsalde bat» [link]

La experiencia de una asamblea general: «Una tarde de lujo» [link]

ner groupen erakundeetako taldeko bilera baten esperientzia [link]

La experiencia de una reunión de equipo entre organizaciones de ner group [link]

«ner group konpromisoa» [link]

«Compromiso ner group» [link]Ereintza ezberdin bat guztien lurrean | Arduraren sormena | Pertsonen aniztasunak ezberdintzen du proiektu bat : : Koldo Saratxaga [link]

Una siembra diferente en la tierra común | La creatividad de la responsabilidad | La diversidad de sus personas diferencia a un proyecto : : Koldo Saratxaga [link]

Aurkezpena 9/10 [link]

Presentación 9/10 [link]

Egikaritzeak 9/10 [link]

Realizaciones 9/10 [link]

Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU), gbe-ner Elkarteak eta SPRIk eskainitako Berrikuntzaren eta Ezagutzaren Kudeaketa Masterra [link]

El Máster en Gestión de la Innovación y el Conocimiento impartido por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), gbe-ner Elkartea y SPRI [link]

«Pertsonetan oinarritutako erakundeak. Harremanetarako estilo berriaren esperientzia». Gipuzkoako Merkataritza Ganberako zuzendariei eskainitako formakuntza programa aurreratua [link]

«Organizaciones basadas en personas. La experiencia del nuevo estilo de relaciones». Programa formativo avanzado para directivos impulsado por la Cámara de Comercio de Gipuzkoa [link]

gbe-ner Elkartea: «heziketa-prestaketa» ideia Kolonbiako harremanetarako estilo berrian [link]

gbe-ner Elkartea: Idea educación-formación en el nuevo estilo de relaciones en Colombia [link]Konfiantza | Aniztasunaren harmonia: proiektu amankomuna | Pertsona guztietan oinarritutako proiektua : : Koldo Saratxaga [link]

La confianza | La armonía en la diversidad: el proyecto común | Proyecto basado en todas sus personas : : Koldo Saratxaga [link]

Aurkezpena 10/10 [link]

Presentación 10/10 [link]

Egikaritzeak 10/10 [link]

Realizaciones 10/10 [link]

Bizkaiako Foru Aldundian Koldo Saratxagak eta K2K emocionandok dinamizatutako Esperientzien Foroa: Grip-on Tools, Icaza, Ingemat, WalterPack eta Lancor [link]

El Foro de Experiencias dinamizado por Koldo Saratxaga y K2K emocionando en la Diputación Foral de Bizkaia: Grip-on Tools, Icaza, Ingemat, WalterPack y Lancor [link]

TTT Goiko eta Correanayak: ADEGI, Foro Burgos eta Enpresetan Pertsonen Parte Hartzeari buruzko Nazioarteko Jardunaldia [link]

TTT Goiko y Correanayak: ADEGI, Foro Burgos y Jornada Internacional sobre la Participación de las Personas en las Empresas [link]

«Enpresa Utopia / Utopia empresarial»: Forokoop «Gizarte-berrikuntza enpresan» IV. Jardunaldia [link]

«Enpresa utopia / Utopía empresarial»: IV Jornada Forokoop «La innovación social en la empresa» [link]

No hay comentarios:

Publicar un comentario